Солонянський РВК інформує

Фото без описуОстаннім часом існує багато різноманітної ін­формації про контрактну армію. З метою інфор­мування населення ми розкажемо, які існують пе­реваги укладання контракту на військову службу (у т. ч. і на 6 місяців).

На військову службу за контрактом можуть при­йматися громадяни, які пройшли професійно-психо­логічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, а саме: особи рядовою складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період; військовослуж­бовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які про­ходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-тех­нічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов'язані, резервісти, які не мають вій­ськових звань офіцерського складу, та жінки і від­повідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років на військову службу за контрак­том осіб сержантського і старшинського складу.

На сьогодні, під час дії особливого періоду гранич­ний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі, (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і вій­ськову службу»).

СТРОКИ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

Для громадян України, які приймаються на вій­ськову службу за контрактом та призначаються па посади установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: для осіб рядо­вого складу 3 роки; для осіб сержантського і стар­шинського складу від 3 до 5 років.

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує, національній безпеці, оголо­шення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та при­значаються на посади, строк військової служби в ка­лендарному обчисленні встановлюється до закінчен­ня особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

6-ТИ МІСЯЧНИЙ КОНТРАКТ

 Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий пе­ріод. які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які прийма­ються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголо­шення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюєть­ся 6 місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продов­жено за новими контрактами на строк 6 місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголо­шення рішення про демобілізацію, дія таких контр­актів припиняється достроково (ст. 23 Закону Укра­їни «Про військовий обов'язок і військову службу»).

БОНУС ЗА ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТУ

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за призовом під час мобілізації, на особли­вий період, у разі їх прийняття на військову служ­бу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах: особам рядового складу вісім мінімальних заробітних плат (11024 гри); осо­бам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат (12402 грн.); особам офіцерського складу десять мінімальних заробіт­них плат (13780 гри). - (Постанова Кабінету Міні­стрів України від 14.05.15 .№  406).

ПРАВО НА ОСВІТУ

Особи рядового складу, сержантського та стар­шинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служ­би за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підроз­ділах вищих навчальних закладів, а в разі відсутно­сті можливості підготовки за спеціальностями в цих навчальних закладах. - в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

Тому, після завершення першого контракту (у тому числі 6-ти місячного контракту), військовос­лужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність) - (пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України).

ВІИСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ

За працівниками, призваними на строкову вій­ськову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній без­пеці. оголошення рішення про проведення мобілі­зації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактич­ної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпоряд­кування та форми власності.  (ст. 119 Кодексу законів про працю).

ПРАВО НА ПЕНСІЮ

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримали пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголо­шення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізації до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захи­сту виплата пенсій на час такої служби не припи­няється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного при­йняття їх на військову службу до дня демобілізації або звільнення (ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

ЗАХОДИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЯКІ СПЛАНОВАНІ У 2016 РОЦІ

Міністром оборони України подано в оборонний бюджет країни пропозиції, відповідно до яких з по­чатку 2016 року передбачене збільшення грошового забезпечення військовослужбовців за контрактом у розмірі до 7 тис. грн.

На сьогодні розроблені зміни до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослуж­бовців та членів їх сімей» щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Так що переваги несення військової служби за контрактом очевидні.

У разі вашого бажання служити за контрактом ви може звернутися до Солонянського районного вій­ськового комісаріату, який знаходиться за адре­сою: смт Солоне Вул Строменка,2. або за телефоном: 2-13-09.

 

 

Військовий комісар

Солонянського районного куомісаріату

Підполковник                           Ю.В.ГОНЧАРОВ.