Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ «Про правовий режим воєнного стану» із змінами, внесеними згідно Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує про наявність вакантної посади спеціаліста І категорії Служби у справах дітей Солонянської селищної ради – 1(одна) штатна одиниця.

ОПИС ВАКАНСІЇ

Назва та категорія посади

Спеціаліст І категорії Служби у справах дітей Солонянської селищної ради. Посаду віднесено до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. 

Посадові обов'язки

 

- Забезпечує організацію та проведення заходів до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Новорічних свят.

- Веде особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- Формує та своєчасно доповнює особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- Бере участь у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживанні під опіку, піклування, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та у вибутті з них.

- Вносить інформацію щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до ЄІАС «Діти».

- Готує інформації, аналітичні довідки про стан справ щодо виконання законодавчих актів у сфері опіки, піклування, розвитку сімейних форм виховання.

- Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів,  конференцій з питань, що віднесені до компетенції служби.

- Забезпечує здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання.

- В межах компетенції бере участь у підготовці в установленому порядку статистичної звітності відповідно до законодавства та міжнародних стандартів.

- Планує та розробляє поточні плани асигнувань, складає кошторис витрат на утримання Служби.

- Застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології обліково-обчислювальних робіт.

- Забезпечує відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання  зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.

- Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.

- Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

- Забезпечує збереження матеріально-технічних засобів, наданих у користування

Зобов’язаний:

- дотримуватись встановлених єдиних методологічних основ

бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 - отримувати бюджетні призначення на підставі рішення про селищний бюджет на відповідний рік, доводити їх до одержувачів коштів.

- забезпечувати додержання бюджетного законодавства при взятті та  реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України, здійсненні платежів по ним.

- звітувати про цільове використання коштів, виділених на дитячі програми та утримання служби.

- вести облік бюджетних коштів, що надходять до служби, а також матеріальних цінностей.

- проводити своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх пересуванням.

- забезпечувати додержання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги при закупівлі за бюджетні кошти, достовірність даних підтверджуючих документів, що формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування.

- проводити облік результатів господарсько-фінансової діяльності служби.

- виконувати розрахунки та перерахування, пов’язані з виплатою заробітної плати, податків та утримувань.

- своєчасно та у повному обсязі перераховувати податки та збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

- вести аналітичний облік витрат по бюджетним коштам служби, складати меморіальні ордери, вести Головну книгу.

- складати та подавати у встановлені строки щомісячну, квартальну та річну звітність.

- проводити виплати по авансовим звітам та відрядженням, видавати довіреності на отримання товарно–матеріальних цінностей, вести їх облік.

- забезпечувати зберігання бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх до архіву.

- знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

- вести реєстр публічної інформації, володільцем якої є служба у справах дітей.

- виконувати інші доручення начальника служби.

- Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства та положення про службу  у справах дітей виконавчого комітету Солонянської селищної ради.

- Спеціаліст І категорії на час відсутності спеціаліста ІІ категорії Служби (відпустка, хвороба тощо) за розпорядженням селищного голови виконує його обов`язки.

- Виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

- Дотримується вимог та обмежень, обумовлених Законами України  «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

- Взаємодіє з органами поліції, прокуратури, судовими органами, управліннями, службами та відділами селищної ради, навчальними закладами, підприємствами та організаціями, забезпечує виконання поставлених завдань щодо реалізації заходів, спрямованих на захист прав дітей.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4850,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування (державного службовця), за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про призначення на посаду

Селищний голова після ознайомлення з наданою інформацією та документами, проводить співбесіду з претендентами на зайняття посади спеціаліста І категорії Служби у справах дітей Солонянської селищної ради та приймає відповідне розпорядження про призначення на посаду.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду спеціаліста І категорії Служби у справах дітей Солонянської селищної ради, на яку буде призначена особа відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (без проведення конкурсу), виникне обов’язковість оголошення та проведення конкурсу на дану посаду у визначеному законодавством порядку.

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

Перелік документів, необхідних для участі в співбесіді

 

 

 

 

 

- Заява.

- Заповнена особова картка П2-ДС.

- Документ, що підтверджує наявність громадянства України.

- Документ про освіту.

- Трудова книжка.

- Резюме довільної форми.

 

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, архівні довідки тощо).

Приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у співбесіді, протягом 14 календарних днів з дня публікації оголошення, з 09 по 22 червня 2022 року включно за адресою: вул. Гагаріна, 7, смт Солоне, до 17.00 год 22 червня 2022 року.

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Необхідні особистісні якості

Комунікабельність, повага до інших

Необхідні ділові якості

Діалогове спілкування, стресостійкість

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами: Соната, А і С Місцеві бюджети рівня РБК, РМ фіндокументи.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

 

- Документи,   які   регламентують   діяльність спеціаліста І категорії служби   у справах дітей:

Зовнішні документи: Конституція України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства Фінансів України, закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», антикорупційним законодавством постановами Кабінету Міністрів України, що стосуються соціального захисту дітей, Податковим кодексом України, Бюджетним кодексом України, інструкціями про ведення бухгалтерського обліку, з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.

Внутрішні документи: розпорядження селищного голови, рішення сесії та виконавчого комітету селищної ради, положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Солонянської селищної ради, посадова   інструкція спеціаліста І категорії  служби, накази начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Солонянської селищної ради,  правила  внутрішнього  трудового розпорядку.

Місце, дата та час початку проведення співбесіди

смт Солоне, вул. Гагаріна, 7 Солонянського району Дніпропетровської області , приміщення актової зали, 23 червня 2022 року, початок о 10.00 год.

Прізвище, ім'я та по батькові,   телефон особи, яка надає додаткову інформацію з питань вакантної посади

Дармостук Людмила Василівна, начальник відділу організаційно-кадрової роботи, діловодства та контролю,

2-12-68